Afrikaans

Waarom ‘n Trust?17 Feb

‘n Trust is ‘n losstaande regsentiteit wat bates mag besit. Die bates in ‘n trust vorm nie deel van ‘n natuurlike persoon se boedel nie en geniet dus afsonderlike beskerming.

Vir die doel van hierdie skrywe is daar 2 tipes trusts wat belangrik is:

1. ‘n Testamentêre Trust: Tradisioneel is ‘n Testamentêre Trust gebruik om minderjarige kinders se erflating te ontvang en namens hulle te bestuur tot hulle ‘n sekere ouderdom bereik het. ‘n Nadeel van ‘n tradisionele Testamentêre Trust is dat die bates, sodra die begunstigdes ‘n sekere ouderdom bereik, ontbind word en die bates dan oorgedra word in die boedels van die begunstigdes. Sodanige bates bly dus binne die boedelbelasting- en kapitaalwinsbelasting siklus elke keer wanneer vererwing plaasvind. Hierdie nadeel kan egter ondervang word deurdat die Testamentêre Trust opgestel word om te funksioneer soos ‘n Inter Vivos Trust.
2. ‘n Inter Vivos Trust: (Inter Vivos = Latyn vir Tussen die Lewendes). Dit staan ook bekend as ‘n lewende trust. Die eerste (en miskien belangrikste) voordeel van ‘n Inter Vivos Trust is die beskerming van bates van skuldeisers. Indien die volle eienaarskap van ‘n bate in ‘n Inter Vivos Trust vestig, val sodanige bate nie binne die boedel van of die trustees of die begunstigdes nie. Daarom het skuldeisters nie ‘n eis teen sodangie bate nie (daar is wel uitsonderings).
Tweedens is daar in ‘n trust ook belastingvoordele. Hierdie voordele lê op die vlak van boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting en inkomstebelasting.
Derdens is daar met ‘n trust ook sekere voordele met betrekking tot eksekuteursfooie, oordragkostes en hereregte.
Omdat die belastingvoordele tegnies van aard is wil ek eers teoretiese inligting gee oor die belastingvoordele van ‘n trust:

1. Boedelbelasting: Elke natuurlike persoon wat sterf het twee boedelbelasting kortings, naamlik:

1.1 Enige erflating wat aan ‘n gade gemaak word is nie onderhewig aan boedelbelasting nie. Die probleem hiermee is dat die gade se boedel hierdeur aansienlik vergroot kan word en by sy/haar dood is normale boedelbelasting ter sprake (dan op ‘n aansienlik vergrote boedel);
1.2 Die eerste R3,500,000 van erflatings aan persone/entiteite (anders as ‘n gade) is nie onderhewig aan boedelbelasting nie.
Enige erflating wat val buite hierdie twee kortings is onderhewig aan 20% boedelbelasting op die waarde van die erflatings.
2. Kapitaalwinsbelasting: ‘n Primêre woning (wat in ‘n natuurlike persoon/persone se naam geregistreer is) met ‘n waarde/verkoopsom onder R2,000,000 is nie onderhewig aan kapitaalwinsbelasting nie. Indien die die waarde/verkoopsom meer as R2,000,000 is, geld ‘n korting van R1,500,000 op die kapitaal wins. Kapitaal wins bo R1,500,000 op die primêre woning is dan onderhewig aan kapitaalwinsbelasting. Die definisie van ‘n primêre eiendom is die eiendom waarin die betrokke persoon werklik woon. Enige ander eiendom/me in ‘n boedel is ten volle onderhewig aan kapitaalwinsbelasting by sterfte of by vervreemding (verkoop).
Kapitaalwinsbelasting word as volg bereken: Wins, min ‘n jaarlikse korting van R20,000 X 25% X die betrokke persoon se marginale belastingkoers (dus ‘n maksimum van 10% indien die persoon se belastingkoers 40% is).
Omdat ‘n Inter Vivos Trust nie “doodgaan” nie, is daar by die dood van ‘n trustee geen kapitaalwinsbelasting ter sprake nie.
By vervreemding van ‘n eiendom (verkoop) is kapitaalwinsbelasting indien die eiendom aan ‘n trust behoort. Die berekening is soos volg: wins X 50% X 40% (dus 20% op die wins). Hierdie wins is dus dubbel die maksimum kapitaalwinsbelasting van ‘n natuurlike persoon. Deur gebruik te maak van die geleibuisbeginsel kan die wins van die trust egter afgewendel word aan al die begunstigdes wat elkeen R20,000 per jaar korting het, verder bereken teen hulle individuele belastingkoerse. Deur dus van hierdie beleibuisbeginsel gebruik te maak word minder kapitaalwinsbelasting betaal as of in ‘n individu se naam of in ‘n trust.
3. Inkomstebelasting: ‘n Natuurlike persoon is belastingpligtig op enige inkomste wat in sy naam vestig (met sekere aftrekkings wat toegelaat word). Die berekening van die belasting word gedoen op ‘n glyskaal wat bepaal word deur die persoon se totale inkomste in ‘n gegewe belastingjaar. Die hoogste inkomstebelastingkoers vir ‘n individu is 40% inkomstebelasting op die deel van inkomste bo R580,000.
Inkomste wat in die trust vestig word belas teen ‘n vaste koers van 40%. Indien die geleibuisbeginsel toegepas word en trust inkomste deurvloei na begunstigdes, word die belastinglas op sodanige inkomste ook verdeel met gepaardgaande belasting besparings.
4. Eksekuteursfooie: Die normale koers waarteen eksekuteursfooie gehef word is 3.5% (+BTW = 3.99%) op die waarde van ‘n boedel. Indien bates nie in ‘n natuurlike persoon se boedel gevestig is nie, maar in die Inter Vivos Trust geld hierdie kostes nie aangesien sodanige trust nie doodgaan nie.
5. Oordragkostes en Hereregte: Hierdie kostes word (met sekere uitsonderings) elke keer betaal wanneer vaste bates uit die boedel na ‘n erfgenaam oorgedra word by die eienaar se dood. Indien die bates egter in ‘n Inter Vivos Trust gevestig is geld hierdie kostes nie aangesien die bates nie die eiendom van die boedel is nie, maar van ‘n trust wat nie doodgaan nie.

slotopmerkings

Hierdie skrywe het slegs ten doel om ‘n teoretiese inleiding te gee tot die voordeel van (veral) ‘n Inter Vivos Trust. Hierdie skrywe sal opgevolg word met voorbeelde van hoe hierdie besparings in die praktyk aangewend kan word.

Vir enige anvrae oor trusts kontak Pieter de Villiers by info@atwealth.co.za.

Leave a Reply

Meet The @Wealth Team

Chris Hunsinger

Chris & Toinette started AtWealth (Pty) Ltd: “Our MBA-team competence is based on close relationship with clients, comprehensive service and advanced product solutions; all part of our ‘Moving Beyond Average’ – program”.

Chris Hunsinger Toinette Pretorius

Click here to meet the rest of our team…

Contact @Wealth

You can reach @Wealth with the following details…

Head Office Phone: +27 (0)21 873 1070
Head Office Fax: +27 (0)86 554 7977

67 Main Road, Wellington, 7655, South Africa
PO Box 56, Wellington, 7654, South Africa

Administration & Client liason
Dee-Anne Thorburn (Insurance & Investments)

Directors: AtWealth (Pty)Ltd
Toinette Pretorius: +27 (0)83 449 1903

Wealth Managers:
Herbert Sills: +27 (0)82 374 3146
Pieter de Villiers: +27 (0)82 370 7962
Erns Labuschagne: +27 (0)82 778 0497

Short Term Insurance Specialist:
Toinette Pretorius +27 (0)83 449 1903

Medical Schemes & Insurance Specialist:
Toinette Pretorius: +27 (0)83 449 1903

 E-mail: info@atwealth.co.za